สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบรางวัลประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV และรางวัลทรงคุณค่าอื่นๆ

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV และรางวัลทรงคุณค่าอื่นๆ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงาน และมีผู้เข้ารับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 1) รางวัลประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV จำนวน 25 โรงเรียน 2) รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 จำนวน 4 รางวัล และ 3) รางวัลผู้มีจิตอาสาทำความดีเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรฯ และโครงการส่งเสริมกีฬาและนันนทนาการ สู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย DLVT ด้านโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และผู้มีจิตอาสาทำความดีด้านต่างๆ