สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดอบรมออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการอบรมออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ให้กับคณะครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และผู้สนใจเข้าร่วม โดยมีนางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่กลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูจากกลุ่ม ICT CPM2 ร่วมเป็นคณะทำงานและวิทยากร ทั้งนี้มีหลักสูตรทั้งหมด 4 หลักสูตรได้แก่ 1.หลักสูตรการใช้โปรแกรม Canva 2.หลักสูตรการทำแบบสอบถาม ข้อสอบออนไลน์ Google Forms 3.หลักสูตรการสร้างใบงานแบบฝึกหัดออนไลน์ Live worksheets 4.หลักสูตรการทำเว็บไซต์แบบง่าย Google Site ให้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2564 ผ่านทางโปรแกรม Zoom และช่องทางออนไลน์ YouTube Live channel สพป.ชัยภูมิ เขต 2,Facebook Live สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม ( วันที่ 1)