สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประเมินเชิงลึกรายบุคคล “รอบตัดสิน” เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับการประเมินเชิงลึกรายบุคคล “รอบตัดสิน” เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ประเภทผู้บริหารการศึกษา รอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคุรุสภา ระดับประเทศ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ดร.ไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค 2 อดีตผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนร่วมงาน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน ทั้งนี้ คุรุสภาจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา ระดับประเทศ ต่อไป