สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คัดเลือกผลงานการประกวดแข่งขันคัดลายมือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคัดลายมือ ฝึกสมาธิ และความมีระเบียบวินัย

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการคัดเลือกผลงานการประกวดแข่งขันคัดลายมือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคัดลายมือ ฝึกสมาธิ และความมีระเบียบวินัย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1(ป. 1 – 3),ช่วงชั้นที่ 2(ป. 4 – 6),ช่วงชั้นที่ 3(ม. 1 – 3) โดยมีคณะกรรมที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมตัดสินการประกวดแข่งขันคัดลายมือ ในแต่ละช่วงชั้นในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม