สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คัดเลือกกิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง ตามโครงการสร่างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถนศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการการคัดเลือกกิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง ตามโครงการสร่างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถนศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2564 ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่สนใจและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ทั้ง 5 คุณลักษณะ โดยมีนางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมคัดเลือกผลงาน ณ ห้องประชุมสารีบท