สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมการขับเคลื่อนวิถีคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการอบรมการขับเคลื่อนวิถีคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมตามวิถีใหม่ วิถีคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โดยมีนายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา พร้อมทีมศึกษานิเทศก์ และคณะครูร่วมเป็นวิทยากรในครั้ง ผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม