สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T)

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสารีบท โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ ซึ่งมี นายชัยณรงค์ บรรลังเดช และนางสาวณัฐฐ์ฎาพร บัวสระ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 121 คน เข้ารับการอบรม จัดอบรมระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564