สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำและอากาศ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำและอากาศ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับการศึกษาปฐมวัย ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยระบบ Google Meet ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นรองประธาน นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา และนางสาวศิริขวัญ มีชัย ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ กล่าวความเป็นมาของโครงการ และมีคณะวิทยากร LT เป็นวิทยากรอบรม ได้แก่ นางสุกัญญา บุญเกื้อ นางเทพนารี คงอุ่น นางอริยพร จำเริญดี และนางสาวลัดดาวัลย์ ฤาชา เป็นวิทยากรอบรม และมีครูปฐมวัยในสังกัดเข้ารับการอบรมทุกโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี