สพป.ชัยภูมิ เขต 2 วางแผนการจัดทำข้อมูลนักเรียนเพื่อการฉีดวัคซีน Pfizer เพื่อยกระดับการรับวัคซีนในหมู่เด็กตั้งแต่อายุ 12-18 ปี

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นางราง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานการประชุมวางแผนการจัดทำข้อมูลนักเรียนเพื่อการฉีดวัคซีน Pfizer เพื่อยกระดับการรับวัคซีนในหมู่เด็กตั้งแต่อายุ 12-18 ปีให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีนางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางศุภลักษณ์ กอบการดี นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ และโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน Google Meet ทั้งนี้ได้มีนางสาวพัชราภรณ์ พานประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม