สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ขัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5 ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนแก้ปัญหาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยมี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม