สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จำนวน 9 คน โดยนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการเข้ามาฝึกประสบการณ์ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 แก่อาจารย์ผู้สอน นำโดย ดร. สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยมีนางสาวจิราภรณ์ เสตะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมรับฟังในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม