สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564และประจำปีงบประมาณ 2564 ในการสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินงานส่งเสริมโรงเรียนในการจัดการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน พร้อมทั้ง วางแผนการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม