สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2564 เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2564 เพื่อมอบนโยบายเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้มีการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site และปฏิบัติตามมาตรการ 6+6+7 ได้แก่ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม เพื่อลดความเสี่ยงของครูและนักเรียน ให้ปลอดภัยอย่างสูงสุดตามนโยบายของ สพฐ. โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม ร่วมประชุมผ่านช่องทางระบบ Zoom ร่วมกับผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม