สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม ZOOM การนำเข้าข้อมูลโครงการและการดำเนินการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต2 พร้อมด้วยนางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการและ การดำเนินการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม