ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาภาคสนาม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาภาคสนาม ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายคำปาน ชัยชนะ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 3-15 พฤศจิกายน 2564 และมี นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มพัฒนาฯ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย