ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนในตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม โรงเรียนหนองเบนประภากร โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย โรงเรียนบ้านมูลกระบือ โรงเรียนบ้านโนนข่า โรงเรียนบ้านหัวหนอง ซึ่งมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site ได้ จำนวน 4 โรงเรียน และได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง