สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และจัดทำคู่มือการประเมินข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งที่ 2/2564

              วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และจัดทำคู่มือการประเมินข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2564 ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564 และติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  พร้อมที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ในการเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน