สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นิเทศ และเยี่ยมให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนแบบ on site

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วย นางสาวดรุณี อาจปรุ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร อำเภอภูเขียว เพื่อนิเทศ และเยี่ยมให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนแบบ on site ทางโรงเรียนมีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน วัสดุ หนังสือเรียน สื่อต่างๆ รวมทั้งนักเรียนมีความพร้อมที่จะมาโรงเรียน ซึ่งทาง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้ความอนุเคราะห์นำชมความพร้อมต่างๆ ทั้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีจุดตรวจวัดไข้ เจลล้างมือ ห้องพยาบาล อีกทั้งทางโรงเรียนมีโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ไว้สำหรับประกอบอาหารกลางวันด้วย

33