สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Cloud Meeting)

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Cloud Meeting) ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวทางการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา จำนวน 183 โรงเรียน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ