สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (กตปน.)

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (กตปน.) สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่องทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ (กตปน.) ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจ้งระเบียบและแนวการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งให้นโยบาย ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม