สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ เข้าร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จาก นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ณ ห้องประชุมมอหินขาว วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ