สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในการประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.)

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.พร้อมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 2 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม