สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกิจกรรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสัญจร

              วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวาทิศ  สอนกอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  นางเยาวลักษณ์  ทวีทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุชาดา  ผุยหัวโทน  นักจิตวิทยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกิจกรรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสัญจร ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  จัดโครงการเพิ่มศักยภาพระบบบริการงานเข้าถึงบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้การดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพแบบ บรูณาการในเขตบริการสุขภาพ โดยใช้กระบวนการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนมาเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพและการขับเคลื่อนงานเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมภูมิสู่ระดับตติยภูมิอย่างต่อเนื่อง   ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ Cisco Webex  ณ ห้องประชุมสารีบท