สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศึกษา นำโดยนายร่วม ค้าเจริญ ผอ. โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ ประธานคณะกรรมการ นายอนันต์ คชสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นายปรีชา มุทาพร ผอ.โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว กรรมการและเลขานุการและนางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้ออกนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ แก่นางจิรัชยา เชื้อประทุม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ