สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงาน โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ. สพป. ชัยภูมิ เขต2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงาน โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยมีนายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผอ. คณะครู ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสารีบท