สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ออกตรวจเยี่ยมและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และได้ตรวจสถานที่เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายด้วย