สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมออนไลน์ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension)

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางวิไลภรณ์ นิลแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนางเกวลิน เกิดนอก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้ารับการอบรมออนไลน์ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 6 ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx รุ่นที่ 6 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้เบิกให้มีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญในการขอรับและขอเบิกเงินบำเหน็จบำนาญ และให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง