สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะผู้นําเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR)

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะผู้นําเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR)และชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การนําเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR)ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เป็นไปด้วยความสมบูรณ์เรียบร้อย โดยมีผอ.กลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม