สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ DLTV

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ DLTV เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตพื้นที่อีกทั้งเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เดิมที่ขาดแคลนหรืออุปกรณ์เดิมที่ชำรุดเสียหาย โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมคัดเลือก ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม