สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการร่างคุณลักษณะเฉพาะ( TOR ) ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประชุมคณะกรรมการร่างคุณลักษณะเฉพาะ( TOR ) ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ และถูกระเบียบ โดยมีนายอาทิตย์ อุตธตรี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม