สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ประชุมวางแผนค้นหาข้าราชกาลเมืองที่มีเป็นแบบอย่างของการทำงาน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เพื่อเข้ารับรางวัลข้าราชการพลเมืองดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษนางสาวดรุณี อาจปรุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางสาวจิราภรณ์ เสตะ นักทรัพยากรปฏิบัติการ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสารีบท