การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในส่วนของโรงเรียนภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีแนวทางร่วมกัน โดยมี นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.โรงเรียนของภาครัฐและเอกชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสารีบท