ประชุมคณะทำงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับศูนย์สอบ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับศูนย์สอบ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการวางแผนมาตรการสอบ O-NET ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุด ตลอดจนความโปร่งใสในกระบวนการสอบในครั้งนี้ โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต2 ผอ.กลุ่ม ผอ.โรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม