ประชุมชี้แจงการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับสนามสอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นางสาวดรุณี อาจปรุ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ศึกษานิเทศก์ ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบ O-NET ตามแนวทางที่ สทศ.กำหนด และมี หัวหน้าสนามสอบ กรรมการตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการคุมสอบ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด