ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2   

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว มอบหมายให้ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี นำโดย นายวีระ ชาติชำนาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู ผอ.รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ และนางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ของ นางพุทธรัตน์ วรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอภูเขียว ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้รับการประเมินและคณะครู อย่างดียิ่ง