ประชุมการชี้แจงและสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน นโยบาย สพฐ.

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการชี้แจงและสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน นโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจตรงกันผ่านช่องทาง Youtube Obec channel โดยมี ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการชี้แจงฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม