สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2564 มัธยมศึกษาปีที่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ โรงเรียนชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง โรงเรียนบ้านโคกกุง โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ และให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบ ประธานศูนย์สอบ และคณะกรรมการผู้คุมสอบ โดยให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสนามสอบได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและมาตรการรักษาความปลอดภัยโควิด -19 อย่างเคร่งครัด