สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา โดยมีนางสาวช่อผกา ผลภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา ในฐานะประธาน โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา และคณะวิทยากร ให้การต้อนรับ โดยมีลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 141 คน  เข้ารับการอบรม เพื่อน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน