สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี) นำโดย ดร.ไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 และคณะ โดยเข้าศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ การดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีโรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ และโรงเรียนบุปผาราม