สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 15/2565     

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  นายมนัส  เจียมภูขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 15/2565โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแสดงความคิดเห็นในการเปิดสถานศึกษาและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาและโรงเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านทางระบบ Video  Conference      ณ ห้องประชุมสารีบท