สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างคุณสมบัติครุภัณฑ์ (TOR) ปีงบประมาณ 2565   

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างคุณสมบัติครุภัณฑ์ (TOR) ปีงบประมาณ 2565เพื่อกำหนดคุณสมบัติของครุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการสำหรับผู้ใช้งานมีคุณภาพถูกต้องตรงกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กำหนดโรงเรียนที่ได้รับอุปกรณ์ และจำนวนอุปกรณ์  สำนักงบประมาณ โดยมีนายอาทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางกนิษฐา  กิ่งนอก นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นายวีรศักดิ์  แสงสุข นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และผอ.โรงเรียน  ร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสารีบท