สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.  นายมนัส  เจียมภูขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ นักทรัพยากรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ของจังหวัดชัยภูมิ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์กรให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมผ่านช่องทางระบบ video conference ณ ห้องประชุมสารีบท