สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเตรียมสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ในการเตรียมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในการดำเนินการสอน การสอบ ในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป โดยมี นายเชษฐา  พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผอ.ส่งเสริมการศึกษา และนางศุภลักษณ์  กอบการดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผ่านทางระบบออนไลน์     Video Conference ณ ห้องประชุมสารีบท