สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายวิจิตร นารอง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 โดยมี นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพรทูล กุดซ้าย ผอ.โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกุล กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนางจิรัชยา เชื้อประทุม
รอง ผอ.โรงเรียนบ้านวังม่วง อ.เกษตรสมบูรณ์ ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม