สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565

                   วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565  โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาหารกลางวันและภาวะโภชนาการให้แก่นักเรียนเพื่อคัดเลือกโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปพัฒนาเรื่องอาการกลางวัน จำนวน 200 ทุนๆ ละ 100,000 บาท  โดยมีนายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นางนงเยาว์  เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มโนโยบายและแผน นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางศุภลักษณ์  กอบการดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมพิจารณาคัดเลือก ณห้องประชุมสารีบท  ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม