สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2564    

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านระบบ ปพ. 3 เพื่อนำขยายผลสู่โรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ Zoom  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสารีบท