สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรบหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

        วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการศึกษาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียนสามารถดำเนินการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษาได้ โดยมีทีมวิทยากรนำโดย นางเทียนทอง ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวณัฏฐ์ฏาพร บัวสระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้อำนวยการ ครู ผู้ที่มีความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ และนักจิตวิทยาเขตพื้นที่ รวมให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้มีตัวแทนครูในเขตพื้นที่เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม