สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มจังหวัดคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565

                  วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายวุฒิชัย จำปาหวาย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนางเยาวลักษณ์ ทวีทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษและนางสาวสุชาดา ผุยหัวโทน นักจิตวิทยา ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 และทบทวนผลประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลางผ่านช่องทางออนไลน์ระบบ Google meet  ณ ห้องประชุมสารีบท