สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ Kick off นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนร่วมพัฒนา (partnership school)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ Kick off นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนร่วมพัฒนา (partnership school) โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On site เน้นมาตรการด้านความปลอดภัย 6+6+7 อย่างเคร่งครัด มีอาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ์เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายเจริญสรณ์ บุญสุขาอัครพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง