สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทางไกลการจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศโรงเรียนเรียนรวม ระบบ Social Education technology :SET  

                  วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นประธานการประชุมทางไกลการจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศโรงเรียนเรียนรวม ระบบ Social Education technology :SET ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม ทั้งนี้มี นางเทียนทอง ประทีปเมือง หัวหน้างานกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ และ นางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ เพื่ออบรมครูผู้สอนในการบริหารจัดการเรียนรวมและการจัดทำข้อมูลในระบบ Social Education technology :SET สำหรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อให้เป็นฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน และการบริหารจัดการศึกษาพิเศษต่อไป